Zawiadomienia i obwieszczenia

Zawiadomienia i obwieszczenia

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

"BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 110 KV RELACJI RS ŚWIEKATOWO - GPZ ŻUR" [...]

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W OBRĘBIE SEROCK, GMINA PRUSZCZ

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 200MW, ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁKACH O NR EWIDENCYJNYCH 255/5 I 50/25 W OBRĘBIE SEROCK, GMINA PRUSZCZ WRAZ Z ZGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ [...]

Postanowienie RDOŚ w sprawie planowanej inwestycji pn.: Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej TUSZYNY o mocy znamionowej do 200 MW...

Postanowienie RDOŚ w sprawie planowanej inwestycji pn.: Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej TUSZYNY o mocy znamionowej do 200 MW, wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą oraz magazynem energii o pojemności do 1000 MWh, [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Elektrownia fotowoltaiczna Tuszyny

w związku z wnioskiem  Pana Krzysztofa Gawlika reprezentującego FFKM 200 Sp. z o.o., ul. Inowrocławska 5/4, 88-140 Gniewkowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa [...]

Obwieszczenie o wszczęciu

                                   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania                        [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Świekatowo, dnia 28.11.2022 r.UG.6220.8.1.2022.ŁR     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania  Zgodnie z art. 61 §  1 i   §  4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks [...]

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świekatowo

  1. Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o.     ul. Wyzwolenia 1     86- 120 Pruszcz    tel.  52 562 70 99   2. Usługi Transportowe Samochodowe Zbigniew [...]

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świekatowo:1. Spółka Komunalna „Błysk” Sp. z o. o.     ul. Wyzwolenia [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzania oceny. FV Świekatowo VII

UG.6220.29.7.2021.ŁR                                      & [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 05 lipca 2022 r., znak: WOO.420.1.2021.ADS.46

w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linię 201, na odcinku [...]

Obwieszczenie Przebudowa oraz zmiania sposobu użytkowania

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania. Przebudowia oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń istniejącego budynku Urzędu Gminy w Świekatowie, na potrzeby przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na części [...]

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji - budowa odcinka drogi gminnej 1,2 km Lubania-Lipiny – Tuszyny

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy [...]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 maja 2021 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.20

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 11 maja 2021 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.20,w sprawie zawiadomienia, iż w postępowaniu na wniosek znak IOS4-4424-8.8/17 z dnia 14.06.2017r. PKP Polskie Linie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZEF Lubania-Lipiny

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznych Lubania-Lipiny”. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZEF Zalesie Królewskie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół elektrowni fotowoltaicznych Zalesie Królewskie”. [...]

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świekatowo na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. Konsultacje

Wójt Gminy Świekatowo informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świekatowo na lata 2021-2025 [...]

OBWIESZCZENIE Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock

OBWIESZCZENIE  o zakończeniu postępowania administracyjnego o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock” [...]

OBWIESZCZENIE Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock

OBWIESZCZENIE  o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa linii napowietrzno-kablowej 110 kV RS Świekatowo – PT Serock” [...]

O B W I E S Z C Z E N I E Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego uzyskania pozwolenia wodnoprawnegona dla Stacji Uzdatniania Wody w [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa dla budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w miejscowości Lipienica.

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 stycznia 2018 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.10

w sprawie zawiadomienia Stron, że w postępowaniu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., reprezentowane przez Pełnomocnika Panią Ewę Makosz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpiono do Państwowego Gospodarstwa [...]

Ocena jakości wody- grudzień 2017

Ocena jakości wody- grudzień 2017 [...]

Monitoring wody- październik 2017

Monitoring wody- październik 2017 [...]

Wezwanie do ponownego przekazania wyjaśnień RDOŚ

Wezwanie do ponownego przekazania wyjaśnień Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w sprawie planowanej inwestycji pn. Budowa fermy drobiu w Szewnie na działce nr 24/15 oraz części działki nr 24/18. [...]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużenia terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Szewnie na działce nr 24/15 oraz części działki nr 24/18.&n [...]

Postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie fermy drobiu w Szewnie na [...]

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu w Szewnie na działce nr [...]

Zawiadomienie - Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu  do organów ochrony środowiska o wydanie opinii w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy drobiu w Szewnie na działce nr 24/15 oraz części działki nr [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 lipca 2017 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.5,

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 lipca 2017 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.5,w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 lipca 2017 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 06 lipca 2017 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.14.2017.AT.2,w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania [...]

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii (Ferma drobiu w Szewnie)

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wystąpieniu  do organów ochrony środowiska o wydanie opinii (Ferma drobiu w Szewnie) [...]

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Szewnie na działce nr 24/15 oraz części działki nr 24/18”

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji w o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa fermy drobiu w Szewnie na działce nr 24/15 oraz części działki nr 24/1 [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa (Ferma drobiu w Szewnie)

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla [...]

Ocena jakości wody za rok 2016

Ocena jakości wody za rok 2016 [...]

Ocena jakości wody- luty 2017

Ocena jakości wody- luty 2017 [...]

Ocena jakości wody wrzesień 2016

Informacja o jakości wody wody dla mieszkańców zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Ustaw z dnia 27 listopada 2015 [...]

Obwieszczenie informacji o wydaniu decyzji

Pełna treść obwieszczenia [...]

Ocena jakości wody czerwiec 2016 r.

Państwowy Inspektor Sanitarny- pełna treść oceny wody do picia _ załącznik [...]

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie w gminie Świekatowo

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie w gminie [...]

Orzeczenie o jakości wody pitnej dla mieszkańców za rok 2015

Informacja dla mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(orzeczenie w załączniku nr 1) [...]

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania (farma fotowoltaiczna)

Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu (farma fotowoltaiczna) [...]

Postanowienie o odstąpieniu

Farma fotowoltaiczna [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (farma fotowoltaiczna)

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zawiadamiam, że w dniu 29.09.2015  r., na wniosek Michała Stanisławskiego ul. Krzyszkowiaka 25, 86-032 Niemcz działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Świekatowo z siedzibą  ul. Dworcowa 20 a, 86-182 została wydana decyzja [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Świekatowo o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świekatowo.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 13.08.2015 r.   o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Świekatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do projektu planu gospodarski [...]

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii.

Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii... [...]

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TWORZENIU PGN.Chcesz wiedzieć więcej.... Zajrzyj na strony:  www.swiekatowo.pl  gospodarkaniskoemisyjna.pl

W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze gminy Świekatowo przeprowadzana jest inwentaryzacja budynków w celu identyfikacji systemów grzewczych.W załączeniu Plakat Chcesz wiedzieć więcej o PGN? Zajrzyj na [...]

Szanowny Mieszkańcu!

Szanowny Mieszkańcu! (Druki do pobrania) Gmina Świekatowo jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów [...]

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Świekatowo - 2014.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Świekatowo - 2014 Gmina Świekatowo w 2014 roku zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i [...]

Informacja o wydaniu decyzji OOŚ

Treść obwieszczenia [...]

Informacja o wydaniu decyzji

Treść obwieszczenia [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 07.06.2013 r. na wniosek Gminy Świekatowo, ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na [...]

Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 030812C w miejscowości Jania Góra, o łącznej długości ok. 1,25 km"

Postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 030812C w miejscowości Jania Góra, o łącznej długości ok. 1,25 km, na działkach [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RBGKiOŚ.6220.1.2012                                      &n [...]

Komunikat o jakości wody za rok 2011

Komunikat dla mieszkańców Gminy ŚwiekatowoOcena jakości wody do spożycia za 2011 rok [...]

Informacja o jakości wody

Monitoring wody strona 1  [...]

Ocena jakości wody

Ocena jakości wody- czerwiec 2011 [...]

Zawiadomienie

Zawiadomienie [...]

Orzeczenie o jakości wody

Treść orzeczenia [...]

Zawiadomienie no wszczęciu postępowania

Zawiadamiam strony postępowania że w dniu 14.12.2010 r. na wniosek Pani Katarzyny Karolczyk i Pana Mariana Karolczyk zam. w miejscowości Świekatowo ul. Promienna, 86-182 Świekatowo do Wójta Gminy Świekatowo zostało wszczęte [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których zakres [...]

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie OOŚ

OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji               Wójt Gminy Świekatowo, działając na podstawie   art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie OOŚ

            Wójt Gminy Świekatowo, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku [...]

Postanowienie o podjęciu postepowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

Świekatowo dnia 19.05.2010 r. RBGKiOŚ -7625-4-03/2010 Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Na podstawie art. 97 § 2. oraz art. 124 § 1. [...]

Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo

Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo od km 0+ 935 do km do 1 + 918 o długości łącznej 983 mb   Wójt Gminy Świekatowo podaje do publicznej [...]

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.  „ZAGOSPODAROWANIU KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ŚWIEKATOWSKIM W MIEJSCOWOŚCI [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Obwieszczenieo wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w [...]

Konsultacja z społeczeństwem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

ZAWIADOMIENIE   o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w opracowaniu dokumentów w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego [...]

Dokumentacja w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia projektu przebudowy drogi w Świekatowie

Dokumentacja z postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia projektu przebudowy drogi w Świekatowie na działkach ewidencyjnych nr 186/8, 189, 192/12, 195, [...]

Wniosek o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacho wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ZAGOSPODAROWANIU KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ŚWIEKATOWSKIM W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEKATOWO

Zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Gmina Świekatowo podaje [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Świekatowo dnia 25.02.2010 r. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "ZAGOSPODAROWANIA KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ŚWIEKATOWSKIM W MIEJSCOWOŚCI [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Świekatowo dnia 15.12.2009 r. RBGKiOŚ -76201-02-1/2009 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49, art. 61 § l i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania [...]

- Informacja o wydaniu decyzji - dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo od Km 0+000 do 0+935, gmina Świekatowo

Wójt Gminy Świekatowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak: RBGKiOŚ-76201-01-3/2009 z dnia 08.12.2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Decyzja dotyczy [...]

Postanowienie w sprawie drogi 030819 C

Postanowienie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 030819 C w m. Świekatowo. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego [...]

Postanowienie

Postanowienie w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świekatowo ul. Dworcowa ("Za Torami")". [...]

Ocena przydatności wody w miejscu wykorzystywanym tradycyjnie do kąpieli na jeziorze w Świekatowie

Ocena przydatności wody w miejscu wykorzystywanym tradycyjnie do kąpieli na jeziorze w Świekatowie [...]

Gminny Program Ochrony Srodowiska

Aktualny Gminny Program Ochrony Środowiska więcej....... [...]

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

 Aktualizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami 2008 rok więcej....  [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świekatowo ul. Dworcowa (“Za [...]

Informacja o jakości wody na kąpielisku

Informacja o jakości wody na kąpielisku w Świekatowie 19.06.2008 r. [...]

Informacja o środowisku Ekoportal MOŚ

Szanowni Państwo!Ważne informacje (decyzje środowiskowe) są  dostępne w  Biuletunie Informacji Publicznej Gminy Świekatowo. W celu usprawnienia bazy o środowisku, Gmina Świekatowo prowadzi publicznie dostępny [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla stacji bazowej telefonii cyfrowej wiecej w załączniku... [...]

metryczka