Wybory ławnika na kadencję 2020-2023

Informacje ogólne
WYBORY ŁAWNIKÓW NA NOWĄ KADENCJĘ 2020-2023


Z dniem 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.
W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zwrócił się do Rady Gminy Świekatowo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na nową kadencję 2020-2023
tj.:
- do Sądu Rejonowego w Świeciu - 1 ławnik
- do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - 1 ławnik

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM


Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późń. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693), stanowią, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikiem nie mogą być:
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy Świekatowo:

1. prezesi właściwych sądów,
2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW


Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wszystkie dokumenty wymienione w punktach 1- 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Rada Gminy Świekatowo będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

Wzory dokumentów można pobrać na stronie:  www.bip.swiekatowo.lo.pl, w Urzędzie Gminy w Świekatowie przy ul. Dworcowej 20A w pokoju nr 12 lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl/sprawiedliwosc
Karta zgloszenia kandydata na ławnika.rtf (60kB) plik
Lista osób zgłaszających kandydata.doc (98kB) word
Oświadczenie (1).docx (11kB) word
Oświadczenie (2).docx (11kB) word

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Świekatowie
w pokoju nr 12 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do 15.30.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Świekatowo po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 52 33 22 280.


 
 

                                                                                          Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Świekatowo
                                                                                         Ewelina Ledzińska

metryczka


Wytworzył: h.t. (24 maja 2019)
Opublikował: Hanna Tomaszewska (24 maja 2019, 10:12:50)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (31 maja 2019, 13:55:05)
Zmieniono: sprostowanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3794